Chương trình máy tính đầu tiên của lớp EBDB-1

Xin chào tôi là PHP

Danh sách sinh viên

IDFull nameDoBSexStudent_idTeam
1Cau3jvJG0000-00-0005pI2ImAQbn8a_generic_055eb6f8_hocdi.net@data-backup-store.com
2Đào Thu Phương2002-07-180112065501
4Đào Thị Hồng Nhung2002-03-260112030111
5Vũ Quốc Việt2002-08-211112084721
6Cao Thái An2002-09-061112042021
7Nguyễn Đức Ngọc 2002-05-151112028431
10Hồ Thanh Huyền2002-11-100112018341
13Phi Thị Thu Huyền2002-04-100112018892
15Cao Xuân Hiếu2002-01-221112052813
17Đào Khánh Linh2002-05-070112020922
20Nguyễn Hùng An2002-12-311112042182
22Nguyễn Hoàng Quân2002-03-041112066711
23Hoàng Anh Việt2002-08-151112084643
24Đỗ Quang Anh2002-11-141112042753
25Nguyễn Thị Mai Anh2002-07-311112002774
26Nguyễn Mai Anh2002-04-170112002244
27Nguyễn Thùy Dung2002-04-030112048724
28Vũ Hoàng Gia1995-11-281112010582
29Bùi Trang Nhung2002-02-200112064733
30Hoàng Phương Thảo2002-04-140112036342
31Vũ Bảo Uyên2001-12-120112074153
33Đinh Diệu Hà2002-11-200112011472
34Nguyễn Trí Minh2002-10-271112025704
35Hoàng Thị Trang2002-02-050112080263
37Nguyễn Linh Chi2002-04-030112046903
42Bùi Thị Tường Vi2002-08-230112084491
43Lương Ngọc Ánh2002-04-210112045834
44Mạnh Linh Trang2002-01-110112080593
45Hà Tuấn Minh2002-01-101112060804
46Trần Nguyên Phúc2002-05-241112065362
47PxMfQshkeKHZDjYV0000-00-0008281790836ebhavin2i95i5ecu@outlook.com
48nSJOeZFGMxC0000-00-0006830292473ebhavin2i95i5ecu@outlook.com
49bJiIWaro0000-00-0009077165685ricciv8uv51is5@outlook.com
50VDYpCbrI0000-00-0005056644901ricciv8uv51is5@outlook.com
51gopFTDzcfYBQj0000-00-0009649653323ricciv8uv51is5@outlook.com
5280000-00-00848882096829u0981@gmail.com
5380000-00-00848882096829u0981@gmail.com
5480000-00-00848882096829"u0981@gmail.com
5580000-00-00848882096829u0981@gmail.com"
56"80000-00-00848882096829u0981@gmail.com
5780000-00-008"4888209682u0981@gmail.com
588"0000-00-00848882096829u0981@gmail.com
5980000-00-00848882096829u0981@gmail.com
6080000-00-00048882096829u0981@gmail.com
6180000-00-00848882096829u0981@gmail.com
6280000-00-008488820968291xu0981@gmail.com
63Maurice Hudson MD0000-00-00016991417015Hellen_Waters72@gmail.com
6480000-00-0081x488820968u0981@gmail.com
6580000-00-00148882096829u0981@gmail.com
6680000-00-00848882096829u0981@gmail.com
6780000-00-008488820968291x'"%27${{<%[}}%u0981@gmail.com
681x'"%27${{<%[}}%80000-00-00848882096829u0981@gmail.com
6980000-00-0081x'"%27${{<u0981@gmail.com
7080000-00-00148882096829u0981@gmail.com
7180000-00-00848882096829u0981@gmail.com
7280000-00-00848882096829u0981@gmail.com
7380000-00-00848882096829"u0981@gmail.com
7480000-00-00848882096829u0981@gmail.com"
75"80000-00-00848882096829u0981@gmail.com
768"0000-00-00848882096829u0981@gmail.com
7780000-00-008"4888209682u0981@gmail.com
7880000-00-00848882096829u0981@gmail.com
7980000-00-00048882096829u0981@gmail.com
8080000-00-00848882096829u0981@gmail.com
8180000-00-008488820968291xu0981@gmail.com
821x80000-00-00848882096829u0981@gmail.com
8380000-00-0081x488820968u0981@gmail.com
8480000-00-00148882096829u0981@gmail.com
8580000-00-00848882096829u0981@gmail.com
8680000-00-008488820968291x'"%27${{<%[}}%u0981@gmail.com
871x'"%27${{<%[}}%80000-00-00848882096829u0981@gmail.com
8880000-00-0081x'"%27${{<u0981@gmail.com
8980000-00-00148882096829u0981@gmail.com
9080000-00-00848882096829u0981@gmail.com
9180000-00-00848882096829u0981@gmail.com
9280000-00-00848882096829u0981@gmail.com
9380000-00-00848882096829u0981@gmail.com
9480000-00-00848882096829u0981@gmail.com
9580000-00-00848882096829u0981@gmail.com
9680000-00-00848882096829u0981@gmail.com
9780000-00-00848882096829u0981@gmail.com
9880000-00-00848882096829u0981@gmail.com
9980000-00-00848882096829u0981@gmail.com
10080000-00-00848882096829u0981@gmail.com
10180000-00-00848882096829u0981@gmail.com
10280000-00-00848882096829u0981@gmail.com
10380000-00-00848882096829u0981@gmail.com
10480000-00-00848882096829u0981@gmail.com
10580000-00-00848882096829u0981@gmail.com
10680000-00-00848882096829u0981@gmail.com
10780000-00-00848882096829u0981@gmail.com
10880000-00-00848882096829u0981@gmail.com
10980000-00-00848882096829u0981@gmail.com
11080000-00-00848882096829u0981@gmail.com
11180000-00-00848882096829u0981@gmail.com
11280000-00-00848882096829u0981@gmail.com
11380000-00-00848882096829u0981@gmail.com
11480000-00-00848882096829u0981@gmail.com
11580000-00-00848882096829u0981@gmail.com
11680000-00-00848882096829u0981@gmail.com
11780000-00-00848882096829u0981@gmail.com
11880000-00-00848882096829u0981@gmail.com
11980000-00-00848882096829u0981@gmail.com
12080000-00-00848882096829u0981@gmail.com
12180000-00-00848882096829u0981@gmail.com
12280000-00-00848882096829u0981@gmail.com
12380000-00-00848882096829u0981@gmail.com
12480000-00-00848882096829u0981@gmail.com
12580000-00-00848882096829u0981@gmail.com
12680000-00-00848882096829u0981@gmail.com
12780000-00-00848882096829u0981@gmail.com
12880000-00-00848882096829u0981@gmail.com
12980000-00-00848882096829u0981@gmail.com
13080000-00-00848882096829u0981@gmail.com
13180000-00-00848882096829u0981@gmail.com
1328'0000-00-00848882096829u1744@gmail.com'
13380000-00-00848882096829u0981@gmail.com
13480000-00-00848882096829u0981@gmail.com
13580000-00-00848882096829u0981@gmail.com
13680000-00-00848882118080u0981@gmail.com
13780000-00-00848882096829u0981@gmail.com
13880000-00-00848882096829u0981@gmail.com
13980000-00-00848882096829u0981@gmail.com
14080000-00-00848882096829u0981@gmail.com
14180000-00-00848882096829u0981@gmail.com
14280000-00-00848882096829u0981@gmail.com
143vlxhtSfCnzZJwm0000-00-0004611802917ukarahuhil68f03x4@outlook.com
144UwmkvRirl0000-00-0008551781748ukarahuhil68f03x4@outlook.com
145fYPRSWmMFZvIiD0000-00-0006035848538ukarahuhil68f03x4@outlook.com
146xKZBRdoLUGy0000-00-0008540100872rudolfw7uo0z31d8s@outlook.com
147nxgMcEfDV0000-00-0008665916236rudolfw7uo0z31d8s@outlook.com
148qDMGSngCtriZ0000-00-0006157038327vrachiel4510d63v@outlook.com
149oUceuAMyXzZV0000-00-0007977532851vrachiel4510d63v@outlook.com
150OVuQKyLxoZGMpH0000-00-0009018528223pkeren319apcie5@outlook.com
151RzQyYBhENFSdP0000-00-0008696379325iraneda8tuif6r8c8@outlook.com
152mXYhlZacxJyOf0000-00-0009208021399iraneda8tuif6r8c8@outlook.com
153RoyGAuewWsXrhF0000-00-0002360143992constanceacge2ulj7um@outlook.com
154kOZNUpJFsdX0000-00-0008028408033constanceacge2ulj7um@outlook.com
155MHgXdxafVLwFpm0000-00-0007045395600shandrikalca581@outlook.com
156ZXgikeuavCAmUDI0000-00-0004858319853shandrikalca581@outlook.com
157zqOHvrnGu0000-00-0003105817826pooja56z170r@outlook.com
158jfgNraPHBLOF0000-00-0006550122558pooja56z170r@outlook.com
159OKjJTNfB0000-00-0009236091854geo5ekxmukhin@outlook.com
160weIYqHbG0000-00-0008550137285geo5ekxmukhin@outlook.com
161tvQDACIsW0000-00-0009181870339leonidpo7oa8@outlook.com
162KkDVPEIrALZhq0000-00-0003715316477leonidpo7oa8@outlook.com
163juCtnrHQk0000-00-0004832249351dimaeproz@outlook.com
164aVbhSRcCuHxAWLYK0000-00-0003888741233dimaeproz@outlook.com
165JbOVzqgvr0000-00-0003745773918artyomqperm@outlook.com
166QWawJMbn0000-00-0002355885763artyomqperm@outlook.com
1670000-00-000
168muTdHCOYoqBKfcQh0000-00-0008315986826kerrimarthan282@hotmail.com
169YELQADCFbMRJxeV0000-00-0007515834265kerrimarthan282@hotmail.com
170jQAMTNkxP0000-00-0004433712140xevmivuqah@outlook.com
171YeEuUlAyqoVS0000-00-0006678021241xevmivuqah@outlook.com
172ftWOBuxeaHPEj0000-00-0006341718710mokkuvucot@outlook.com
173gQrXGxlTnR0000-00-0004020835063mokkuvucot@outlook.com
174YedRLpTkmiUoHynA0000-00-0008425517742xoldeludog@outlook.com
175YCaOKWGimMJu0000-00-0006013745093xoldeludog@outlook.com
176ZvoHgkxmSPMDRIQq0000-00-0002176832176ludyanujiv@outlook.com
177SrAQoakGMgBNYR0000-00-0008775232846ludyanujiv@outlook.com
178ApazLxrycWh0000-00-0007840482655peryocewux@outlook.com
179PRDITkbfJvn0000-00-0007913592016peryocewux@outlook.com
180aycHohEejrSNbg0000-00-0006665073727keziahq06sch@outlook.com
181YXOZpxfNz0000-00-0002354532379keziahq06sch@outlook.com
182YiatfIoUcDByF0000-00-0005653945777qignipekoc@outlook.com
183VFlUqkQPGNb0000-00-0009096231228qignipekoc@outlook.com
184HsLfSlZKEyuhr0000-00-0005147844427dugcuwitet@outlook.com
185CBbawWeuOoiV0000-00-0003564007134dugcuwitet@outlook.com
186AiIYcFVHbk0000-00-0007678724623dugcuwitet@outlook.com
187Student name0000-00-0010912223333abc@xyz.com
188tmHzfUojqXKuOJ0000-00-0008488871916mirmopuyub@outlook.com
189mKejMznrNuGLygJZ0000-00-0002697531311mirmopuyub@outlook.com
190rYMpHIjltJzyec0000-00-0004217811212mirmopuyub@outlook.com
191ngTZTz050000-00-000vZeDsjrf3ZkD_generic_f3ad9bb9_hocdi.net@data-backup-store.com
192yeVF4eHY0000-00-0093KDxOP7CzGmgu_generic_f3ad9bb9_hocdi.net@data-backup-store.com
193Student name0000-00-0010912223333abc@xyz.com
194Student name0000-00-0010912223333abc@xyz.com
195Student name0000-00-0010912223333abc@xyz.com
19611570000-00-0010912223333abc@xyz.com
197Student name0000-00-0010912223333abc@xyz.com
198Student name0000-00-0010912223333abc@xyz.com
199Student name0000-00-0010912223333abc@xyz.com
20038010000-00-0010912223333abc@xyz.com
201Student name) AND 6309=7745 AND (1457=14570000-00-0010912223333abc@xyz.com
202Student name) AND 3542=3542 AND (4586=45860000-00-0010912223333abc@xyz.com
203Student name) AND 3685=9170 AND (9287=92870000-00-0010912223333abc@xyz.com
204Student name AND 8517=66380000-00-0010912223333abc@xyz.com
205Student name AND 3542=35420000-00-0010912223333abc@xyz.com
20600000-00-0010912223333abc@xyz.com
20700000-00-0010912223333abc@xyz.com
20800000-00-0010912223333abc@xyz.com
20900000-00-0010912223333abc@xyz.com
210Student name AND 7449=9701-- VNTX0000-00-0010912223333abc@xyz.com
211Student name AND 3542=3542-- ORXR0000-00-0010912223333abc@xyz.com
212(SELECT (CASE WHEN (4142=4366) THEN 4142 ELSE 4142*(SELECT 4142 FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS) END))0000-00-0010912223333abc@xyz.com
213(SELECT (CASE WHEN (7960=7960) THEN 7960 ELSE 7960*(SELECT 7960 FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS) END))0000-00-0010912223333abc@xyz.com
214Student name) AND (SELECT 3219 FROM(SELECT COUNT(*),CONCAT(0x71626b7871,(SELECT (ELT(3219=3219,1))),0x7176767871,FLOOR(RAND(0)*2))x FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS GROUP BY x)a) AND (4002=40020000-00-0010912223333abc@xyz.com
215Student name AND (SELECT 3219 FROM(SELECT COUNT(*),CONCAT(0x71626b7871,(SELECT (ELT(3219=3219,1))),0x7176767871,FLOOR(RAND(0)*2))x FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS GROUP BY x)a)0000-00-0010912223333abc@xyz.com
21600000-00-0010912223333abc@xyz.com
21700000-00-0010912223333abc@xyz.com
218kJqnHeEc0000-00-0006946373185nikolayni8v@outlook.com
219AliHkmdDSgIMc0000-00-0003174891252nikolayni8v@outlook.com
220PGlUndpbKSksuYEV0000-00-0005613048416yaroslav13rmo@outlook.com
221EQHqltCoIv0000-00-0005484778136yaroslav13rmo@outlook.com
222tyCwFcOMxoajzqS0000-00-0008572397785yaroslav13rmo@outlook.com
223QOLZl4AP0000-00-000GDbYQk5NgVxR_generic_f3ad9bb9_hocdi.net@data-backup-store.com
224ym06H0Wh0000-00-00127SERrexRmpKKk_generic_f3ad9bb9_hocdi.net@data-backup-store.com
225DPghScJyitLZurnw0000-00-0004636630063cleojenyz8r@outlook.com
226DhpJYtvForiLd0000-00-0006345510229cleojenyz8r@outlook.com
227QFfkdhvK0000-00-0004417761096cleojenyz8r@outlook.com
228Maurice Hudson MD0000-00-00016991417015Hellen_Waters72@gmail.com

INSERT FORM
If you click the "Submit" button, the form-data will be sent to the database server and insert into student table

UPDATE FORM

If you click the "Submit" button, the form-data will be sent to the database server and update a row of student table.

DELETE FORMIf you click the "Submit" button, the row will be deleted